در تربیت خویش تو را بس که از آنچه در دیگران نمی پسندی دوری گزینی. حکمت 412، نهج البلاغه

گزارش مــــالـــــی ســـــــال 1398

درآمــــــدها
شرح مبلغ
مصـــــارف
شرح مبلغ

صورت ریز اعانات پرداختی
شرح مبلغ

آمــــــــار
شرح تعداد

آرشیو گزارشات مالی :