امام صادق (ع): هنگامی که آفتاب بر سر زائر امام حسین (ع) بتابد گناهانش را می‌سوزاند همان طور که آتش هیزم را می‌سوزاند - کامل الزیارات ص279

گزارش مــــالـــــی ســـــــال 1398

درآمــــــدها
شرح مبلغ
مصـــــارف
شرح مبلغ

صورت ریز اعانات پرداختی
شرح مبلغ

آمــــــــار
شرح تعداد

آرشیو گزارشات مالی :