امام صادق (ع): هنگامی که آفتاب بر سر زائر امام حسین (ع) بتابد گناهانش را می‌سوزاند همان طور که آتش هیزم را می‌سوزاند - کامل الزیارات ص279

اساسنامه

بسمه تعالي

اساسنامه

فصل اول ـ كليات و اهداف

ماده 1:

 نام: موسسه خيريه انصارالحجه ( عج ) كمك به ايتام مستمند ثبت 103 مشهد است و در اين اساسنامه به لحاظ رعايت اختصار(( موسسه )) ناميده مي شود . 

ماده 2:

          كليه فعاليتهاي موسسه  غير سياسي و غير انتفاعي بوده و ضمن رعايت كامل قوانين              

             جمهوري اسلامي ايران ، دقيقاً طبق اين اساسنامه فعاليت خواهد نمود .

ماده 3 :

مركز اصلي موسسه در مشهد چهارراه خسروي خيابان آخوند خراساني  پلاك 866 واقع است و در صورت لزوم مي تواند بعداز موافقت نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در ساير نقاط داخل يا خارج كشور شعبه ، نمايندگي يا دفتر داير نمايد .

ماده4 :

 موسسه تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد كليه اعضاي آن التزام خود را به قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي ايران اعلام مي دارند و بنام موسسه  حق فعاليت سياسي يا وابستگي و ارتباط با احزاب و گروه هاي سياسي نخواهند داشت .

ماده 5 :

مدت فعاليت موسسه  از تاريخ تاسيس براي مدت (( نامحدود )) مي باشد .

ماده 6 :

 دارايي اوليه موسسه اعم از منقول و غيرمنقول مبلغ يكصدوپنجاه ميليون ونهصد ويازده هزارنهصدوچهارريال مي باشد كه توسط افراد خير و نيكوكار تماماً پرداخت شده و در اختيار موسسه  قرار گرفته است . 

 ماده 7 :

اسامي هيات موسس عبارنند از :آقايان  1-سيد ناصر ابن الرضا  2-   عباس آهنچي 3-  سيد رضا خيامي4- محمد خزائي نژاد  5- جواد رضواني خراشادي  6- ماشاءا رضائي  7 غلامرضا زماني سقاء زاده  8- محمد سيني چي 9- كاظم سيني چي  10- محمد علي سميعي دلوئي 11- عباس شركت توتونچي 12- احمد شوشتري 13- سيد حسن صفاريان 14 غلام رضا فرشچي 15- دكتر جواد مير دامادي 16- سيد حسين مير دامادي 17- سید اصغر محسني موسوي 18 حسين معين درباري  19- احمد معين درباري 20 محمد علي ناجي نساج فر

تبصره : هيأت موسس موسسه بعداز تاسيس موسسه و معرفي هيات امنا از بين خود و يا ديگران مسئوليتي در موسسه  نخواهند داشت .

ماده 8 :

اهداف موسسه  عبارتنداز كمكهاي مادي و معنوي به خانواده هاي  بي سرپرست و ايتام مستمند و آسيب ديده

ماده 9 :

طرح ها و برنامه ها و ساير اقداماتي كه در اساسنامه پيش بيني شده و به نحوي با وظايف يكي از وزارتخانه ها يا سازمانهاي دولتي ارتباط دارد پس از كسب موافقت و با نظارت وزارتخانه يا سازمان دولتي ذيربط به مرحله اجرا در خواهد آمد .

فصل دوم: اركان

ماده 10

اركان موسسه  عبارتند از 1- مجمع عمومي هيأت امنا 2- هيات مديره 3- بازرسان

            الف : مجمع عمومي هيأت امنا 

ماده 11

مجمع عمومي هيأت امنا به تعداد سي/30 نفر تشكيل و عاليترين مرجع تصميم گيري در موسسه  ميباشد كه به صورت عادي يا فوق العاده تشكيل ميشود

تبصره : فعاليت هيأت امناء افتخاري خواهد بود .

ماده 12

هريك از اعضاء هيأت امنا بايد در هنگام حيات خود يك نفر را كه داراي صلاحيت اخلاقي باشد براي جانشيني خود معرفي نمايد كه بعد از فوت يا استعفاي وي بعنوان عضو هيات امنا انجام  وظيفه  نمايد . عضو مذكور بايد مورد قبول حداقل   اعضاي هيات امنا قرار گيرد و به همين ترتيب هركس كه بعداً به عضويت هيات امنا برگزيده مي شود بايد جانشين خود را معرفي نمايد به طوري كه تكاليف و وظايف محوله در اين اساسنامه بدون وقفه انجام پذير باشد .

ماده 13 :

چنانچه هريك از اعضاي هيات امنا در زمان حيات خويش از تعيين و معرفي جانشين و يا از ادامه همكاري

به هر صورت خودداري نمايد هيات امنا شخص واجد شرايط و مورد اعتماد خود را از ميان داوطلبان و با راي موافق 4/3 اعضا انتخاب نموده و به عنوان عضو هيات امنا به جانشيني شخص مذكور خواهد پذيرفت .

تبصره : چنانچه صلاحيت اكثريت اعضاي هيات امنا از نظر مراجع قانون ساقط گردد وزارت كشور با نظر نماينده ولي فقيه نسبت به انتصاب افراد شايسته به عنوان اعضاي هيات امنا و يا انحلال موسسه  اقدام خواهد نمود .

ماده 14 :

مجمع عمومي عادي سالي يك بار در فروردين ماه تشكيل خواهد شد .براي رسميت جلسه حضور نصف بعلاوه يك اعضاو جهت تصويب هر موضوعي نيز راي موافق اكثريت نصف بعلاوه يك اعضاي حاضر ضرورت دارد .

در صورتي كه در دعوت نخست اكثريت حاصل نشدجلسه دوم به فاصله پانزده روزتشكيل و با هر تعداد حاضر جلسه رسميت خواهد يافت .

مجمع عمومي عادي ممكنست به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضاي هيات مديره  يا 3/1 اعضاي هيات امنا تشكيل گردد .

ماده 15:

وظايف مجمع عمومي عادي

1-   انتخاب اعضاي هيات مديره و بازرسان ( اصلي و علي البدل )

2-   استماع و رسيدگي به گزارش هيات مديره و بازرس يا بازرسان

3-   تعيين خط مشي كلي موسسه

4-   بررسي و تصويب پيشنهادات هيات مديره

5-   تعيين عضو جانشين هيات امناطبق مندرجات ماده 13

6-   تصويب ترازنامه و بودجه موسسه 

7-   تعيين روزنامه كثير الا نتشار جهت درج آگهي ها و دعوتنامه هاي موسسه 

ماده 16

مجمع عمومي فوق العاده با شرايط زير تشكيل خواهد شد

1-   با در خواست هيات مديره يا بازرس ( يا بازرسان )

2-   با در خواست يك سوم از اعضاي هيات امنا

تبصره 1 :دعوت براي مجمع عمومي فوق العاده كتبي بوده و حداقل تا دو هفته قبل از تشكيل آن به اطلاع اعضا خواهد رسيد

تبصره 2 : مجمع عمومي فوق العاده جهت رسميت همان شرايط مجمع عمومي عادي را خواهد داشت

تبصره 3 : تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با حداقل 3/2 اراي موافق از تعداد حاضر در جلسه معتبر خواهد بود

ماده 17 :

وظايف مجمع عمومي فوق العاده :

1-   تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه

2-   بررسي و تصويب انحلال موسسه 

3-   عزل هيات مديره موسسه 

ماده 18 :

مجامع عمومي توسط هيات رئيسه اي مركب از يك رئيس و يك منشي و  دو ناظر اداره مي شود

تبصره 1:اعضاي هيات رئيسه با اعلام و قبولي نامزدي خود در مجمع انتخاب خواهند شد .

 تبصره 2:اعضاي هيات رئيسه نبايد از بين كانديداهاي هيات مديره و بازرسان باشند.

ب : هيات مديره

 ماده 19 :

  موسسه  داراي هيات مديره اي مركب از 11 نفر عضو اصلي 5 نفر عضو علي البدل خواهد بود

تبصره 1: جلسات هيات مديره با حضور اكثريت اعضارسميت يافته و تصميمات متخذه با اكثريت آراي موافق معتبر خواهد بود

تبصره2 :شركت اعضاي هيات مديره در جلسات آن ضروريست و غيبت هر يك از اعضابدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلي تا سه جلسه متوالي در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود .

ماده 20 :

در صورت استعفا يا فوت يا سلب شرايط از هر يك از اعضاي هيات مديره عضو علي البدل براي مدت

باقيمانده هيات مديره بجاي عضو اصلي انجام وظيفه خواهد نمود

ماده 21 :

هيات مديره علاوه بر جلساتي كه به طور مرتب و حداقل هر ماه يكبار تشكيل خواهد داد بنا به ضرورت يا دعوت كتبي و يا تلفني رئيس  يانايب رئيس تشكيل جلسه فوق العاده خواهد داد فاصله بين ارسال دعوت نامه ويا تلفن و تشكيل جلسه هيات مديره حداقل سه روز خواهد بود

ماده 22 :

اعضاي هيات مديره حداكثرتا يك هفته بعد از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و از بين خود يك نفر رئيس

و يك نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود  و حدود و اختيارات آنها را آئين نامه مشخص مي نمايد .

ماده 23 :

 هيات مديره براي مدت 2 سال انتخاب خواهند شد انتخاب مجدد هيات مديره براي دوره هاي بعدي بلامانع بوده و هيات مديره موظف است حداكثر دو ماه قبل از پايان تصدي خود ،از مجمع عمومي عادي به منظور انتخابات هيات مديره جديد دعوت نمايد هيات مديره حداقل يك هفته قبل از پايان تصدي خود نتيجه انتخابات را به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اعلام خواهد نمود .

 ماده 24 :

هيات مديره نماينده قانوني موسسه  بوده و وظايف و اختيارات آن بشرح ذيل مي باشد

حفظ و حراست اموال منقول و غير منقول ، رسيدگي به حسابهاي موسسه ، پرداخت و وصول مطالبات ،اجراي مصوبات مجامع عمومي ،افتتاح حساب در بانكها، انجام تشريفات قانوني ،‌تعقيب جريانات قضائي و مالياتي و ثبتي در كليه مراحل قانوني در محاكم تعيين حكم و تعيين وكيل و عزل آن ،  قطع و فصل دعاوي از طريق بازرس و در صورت اقتضا ، تفويض و واگذاري تمام و يا قسمتي از اختيارات خود به هر شخصي ديگر اعم از حقوقي يا حقيقي با حق توكيل .

بطور كلي هيات مديره مي تواند هر اقدام و معامله اي را كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال غير منقول و تبديل به احسن يا رهن گذاري و فك رهن و استقراض به استثناي فروش اموال غير منقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي مي باشد بنام موسسه انجام دهد .

تبصره :1- كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با سه امضاء 1- رئيس هيت مديره 2- خزانه دار 3- مديرعامل ومهر موسسه معتبر خواهد بود .

تبصره :2- جز در باره موضوعاتي كه به موجب مفاد اين اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجمع عمومي است ، هيات مديره كليه اختيارات لازم براي اداره امور را مشروط بر رعايت

حدود اهداف موسسه  دارا  مي باشد .

تبصره 3: هيات مديره مي تواند از بين خود ياخارج يك نفر شخص حقيقي را به مديريت عامل انتخاب نموده و حدود اختيارات اورا تعيين نمايد .

مديرعامل در حدود اختياراتي كه از طرف هيات مديره به وي تفويض مي گردد نماينده موسسه محسوب شده و از طرف موسسه حق امضاء را دارد

تبصره 4- اگر مدير عامل عضو هيات مديره باشد دوره مديريت عامل اواز مدت عضويتش در هيات مديره بيشتر نخواهد بود .

تبصره 5 - مؤسسان ووابستگان طبقات اول و دوم آنان و هچنين هيئات امناء ومديره موسسه حق هيچگونه

           معامله  و برداشتي از موسسه را ندارند0 

ج بازرسان :

ماده 25 :

مجمع عمومي عادي 2 نفر را بعنوان بازرس اصلي و 1 نفر را بعنوان بازرس علي البدل براي مدت يكسال انتخاب خواهند نمود .

تبصره: انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است   

ماده 26:

وظايف بازرس يا بازرسان به شرح زير است

1-بررسي كليه اسناد و اوراق مالي موسسه  و تهيه گزارش براي مجمع عمومي

2-مطالعه گزارش سالانه هيات مديره اعم از مالي و غير مالي و تهيه گزارش عملكرد براي اطلاع مجمع عمومي

3-گزارش هرگونه تخلف هيات مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي

تبصره :بازرس مي تواند بدون داشتن حق راي در جلسات هيات مديره شركت كند

ماده 27 :

كليه اسناد و مدارك موسسه  اعم از مالي و غير مالي در هرزمان بدون قيد وشرط بوسيله هيات مديره موسسه  بايد جهت بررسي در دسترس بازرس (يا بازرسان) قرارگيرد

فصل سوم : بودجه و مواد متفرقه

ماده 28:

بودجه موسسه  از طريق جمع آوري هدايا ،اعانات ،قبول وصيت وقف تامين مي شود

تبصره : كليه كمكها به موسسه  ميبايست در محل موسسه باشد و ضمن ارائه رسيد كتبي به اهداءكنندگان در دفاتر مربوطه ثبت شود .

ماده 29:

در آمد و هزينه هاي موسسه  در دفاتر قانوني ثبت وشرح بيلان آن در پايان هر سال مالي به نيروي انتظامي ذيربط ارائه خواهد شد .

تبصره 1 :كليه وجوه مازادبر هزينه هاي موسسه  درحساب مخصوصي بنام   موسسه  نزديكي از بانكهاي رسمي كشور جمهوري اسلامي ايران نگهداري خواهد شد

تبصره 2 : سال مالي موسسه  منطبق به سال شمسي بوده و همواره به پايان اسفند ماه ختم مي شود

آئين نامه اجرائي اين اساسنامه بعد از تصويب  هيات مديره و تائيد نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قابل اجراء خواهد بود

ماده 31 :

كليه مدارك ، پرونده ها ، مكتوبات ، در دفترمركزي موسسه  نگهداري مي شود مكاتبات رسمي موسسه  به امضاي رئيس هيات مديره و در غياب او نايب رئيس هيات مديره و مهر موسسه  خواهد بود

تبصره : مصوبات و صورتجلسات هيات امناو هيات مديره در دفاترمخصوص بترتيب تاريخ ثبت و به امضاي اعضاي ذيربط خواهد رسيد .

ماده 32 :

هرگونه تغييري در مفاد اساسنامه و اركان موسسه در صورتي معتبر است كه به تائيد نيروي انتظامي ذيربط رسيده باشد .

ماده 33 :

محل موسسه و اقامتگاه اعضاي هيات مديره و اشخاص صاحب امضاءو تغييرات بعدي آن به اطلاع ناحيه انتظامي ذيربط مي رسد و تا زماني كه اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود

ماده 34 :

 موسسه  داراي مهر و يا آرم مخصوص خواهد بود كه متن آن با تصويب هيات مديره و مجوز ناحيه انتظامي ذيربط تهيه خواهد شد

تبصره:هيات مديره در حفظ و حراست از مهر آرم موسسه  مسئووليت قانوني دارند

ماده 35 :

انحلال :  در صورت انحلال موسسه  مجمع عمومي 5 نفر را بعنوان هيات تصفيه انتخاب و اين هيات موظف خواهد بود پس از رسيدگي به حسابها ،  اداء ديون و وصول مطالبات اموال و املاك موسسه رابا تصويب مجمع عمومي و نظارت كميته اي مركب از نماينده ولي فقيه در سازمان اوقاف و امور خيريه و نمايندگان وزارت كشور ، وزارت امور اقتصادي و دارائي و نيروي انتظامي به يكي از موسسات غير انتفاعي عام المنفعه داخل كشور واگذار نمايد . هيات مذكور موظف است يك نسخه از شرح كامل اموال و املاك واگذار شده را به نيروي انتظامي ذيربط ارسال نمايد .

ماده 36 :

انتشار هرگونه مطبوعه اي  بعد از كسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تحصيل پروانه انتشار با رعايت كامل قانون مطبوعات انجام مي شود